HVA VI GJØR

En erfaren partner for verdiskapning.

Eierrådgivning

Verdiutvikling

Styrearbeid

Transaksjonsstøtte

Strategiarbeid

Restrukturering

Finansiering

Forvaltning

Eierrådgivning

Bistand til klargjøring og gjennomføring av eiers agenda.

Verdiutvikling

Bistand til utarbeidelse og gjennomføring av planer for verdiutvikling.

Styrearbeid

Tar ansvar i styrerommet for å sikre oppdragsgivers interesser.

Transaksjonsstøtte

Bistand ved kjøp og salg av virksomheter, samt ved kapitalutvidelser.

Strategiarbeid

Støtte virksomhetens ledelse og styre i utarbeidelse av strategier.

Restrukturering

Gjennomføre snuoperasjoner i samarbeid med eier, styre og ledelse.

Finansiering

Bistå i prosesser knyttet til finansiering og refinansiering.

Forvaltning

Forvaltning av investeringsselskap og utøvelse av aktivt eierskap.

HVORDAN

Forstudie og planlegging

Ethvert prosjekt starter med en grundig analyse av selskapet og en klar formulering av problemstillingen. Dette kan gjøres ved å intervjue nøkkelpersoner i og utenfor selskapet, analyse av interne og eksterne rammebetingelser, gjennomgang av regnskap og andre historiske data og benchmarking av disse opp mot sammenlignbare selskaper. Ut fra dette identifiseres områder for forbedring og man kan formulere en klar målsetting for prosjektet.

Utførelse

Basert på den forutgående analysen utarbeides det en konkret plan for arbeidet, med tydelige delmål, tidshorisont og ansvarsområder. Dette gjøres i tett samarbeid med oppdragsgiver og dennes nøkkelpersoner for å sikre eierskap til prosjektet og øke sannsynligheten for et vellykket utfall.

Langsiktig oppfølgning og verdimaksimering

Når planen er etablert handler alt om gjennomføring. Converto ønsker ikke å bare levere en analyse og en plan, men vil være sterkt engasjert i implementering og gjennomføring av planen, gjerne over et lengre tidsrom. Dette gjøres gjennom tett oppfølging av ledelsen og nøkkelpersoner, hyppig og tydelig rapportering og hurtig justering dersom det er behov for det. I et langsiktig strategi- eller verdiutviklingsmandat vil Converto typisk være representert i styret hos oppdragsgiver og vi anser et aktivt og kompetent styre som en vesentlig premiss for å oppnå gode resultater. Med et kontinuerlig fokus på verdiskaping og forenkling jobber Converto sammen med selskapets ledelse for å levere i henhold til planen og oppfylle både strategiske og finansielle målsettinger.

HISTORIE

Converto ble etablert i 2009 av Aker under navnet Converto Capital Management AS, med mandat til å forvalte et antall investeringer i Aker-konsernet gjennom Converto Capital Fund. Gjennom omfattende restruktureringer og utvikling av de ulike selskapene i fondet ble det skapt og realisert betydelige verdier for eierne.

Noen av Aker-selskapene Converto har hatt ansvar for er Aker Seafoods (senere Havfisk ASA og Norway Seafoods AS), Aker Philadelphia Shipyards, American Shipping Company og Bjørge. Noen av selskapene er solgt mens andre fortsatt eies av Aker.

I 2012 ble Converto Capital Management AS solgt fra Aker til daværende daglig leder Frank O. Reite som fortsatt er selskapets hovedaksjonær. I 2013 etablerte man kontor i Ålesund og skiftet navn til Converto AS. Forvaltningsavtalen med Aker ble opprettholdt og Aker var Convertos største kunde frem til avtalen utløp i 2015.

I dag er Converto et uavhengig, Ålesundsbasert rådgivingsselskap som jobber for eiere, styre og ledelse i et antall selskaper på tvers av bransje og geografi.  Selskapet består av et team med bred erfaring fra industri, bank/finans samt strategisk og finansiell rådgivning.

I 2015 var Converto initiativtaker til etableringen av det regionale investeringsselskapet Novela AS i samarbeid med IN-Decision AS. Selskapet investerer i selskaper lokalisert på Nord-Vestlandet eller med utspring i regionen, med sikte på utvikling og realisering av verdier gjennom aktivt eierskap.

REFERANSER

MIDVEST FONDENE

Siden november 2016 har Converto AS vært forvalter for Midvest Fondene, som har en portefølje på 9 investeringer i små- og mellomstore selskaper i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondene har en total kapitalbase på NOK 254.000.000 og har forretningsadresse i Namsos. Investeringene blir kanalisert gjennom to ulike og juridisk uavhengige selskaper, Midvest I AS og Midvest II AS. Selskapene er del av en notifisert og godkjent såkornordning for fond som administreres gjennom Innovasjon Norge.
 
www.midvest.no

NOVELA

Novela er et investeringsselskap som er eiet av regionale ressurs-personer med bred kompetanse, unik erfaringsbase og et stort nettverk. Investeringsselskapet har sitt fokus på Nord-Vestlandet og er en aktiv eier som jobber tett med det enkelte selskap for å skape vekst og synliggjøre verdier.

 

Novela investerer i utvalgte etablerte selskaper med betydelig potensiale for vekst og verdiutvikling. Grundige analyser og klare utviklingsplaner danner grunnlag for vellykkede investeringer. Gjennom et profesjonelt styre og tett samarbeid med ledelsen, kombineres en rekke strategiske, operasjonelle og finansielle virkemidler for å skape merverdier.

 

Novela er ikke et tradisjonelt oppkjøpsfond, men etablerer en kapitalbase for hver enkelt investering. I tillegg til investeringsselskapets egen deltakelse, vil man hente kapital fra et bredt investornettverk.

 

Novela Management, eiet av Converto og InDecision, er initiativtaker til etableringen (etabl. 2015) og er ansvarlig for drift/forvaltning.

 

www.novela.no